07:30 ICT Chủ nhật, 18/11/2018

Trang nhất » Tin Tức » Mục tiêu phát triển

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Thứ sáu - 01/07/2011 09:33

 

1. Mục tiêu tổngquát

Đẩy nhanh tốc độtăng trưởng kinh tế, rút ngắn khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người sovới cả nước; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển mạnh hệthống đô thị, tạo động lực phát triển cho các vùng trong Tỉnh; không ngừng nângcao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ gìn và phát huy bản sắcvăn hóa các dân tộc; tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Mục tiêu cụthể

a) Về phát triểnkinh tế

- Tốc độ tăngtrưởng bình quân hàng năm thời kỳ 2011-2020 đạt 12-13%, trong đó giai đoạn2011-2015 đạt 11,5 - 12,5%/năm và đạt 12,5 - 13,5/năm giai đoạn 2016-2020; GDPbình quân đầu người đến năm 2015 tăng hơn 2 lần so với năm 2010 và năm 2020tăng hơn 2 lần so với năm 2015;

- Chuyển dịch cơcấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 2015 cơcấu kinh tế: công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp là 49%, 31%, 20%; đến năm 2020cơ cấu tương ứng là 56%, 31% và 13%;

- Phấn đấu kimngạch xuất khẩu đến năm 2015 đạt 80 - 100 triệu USD và năm 2020 đạt 170 - 200triệu USD; tỷ lệ thu ngân sách chiếm khoảng 20% từ GDP vào năm 2015 và khoảng22% vào năm 2020.

b) Về phát triểnxã hội:

- Giảm tỷ lệtăng dân số tự nhiên xuống dưới 1,0% thời kỳ 2011-2020; tỷ lệ dân số thành thịđạt khoảng 33% vào năm 2015 và 40% vào năm 2020;

- Giảm tỷ lệ hộnghèo (theo chuẩn hiện nay) mỗi năm từ 2,5-3%; tạo việc làm mới bình quân trên8.000 lao động/năm; giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống dưới 4% vào năm2020;

- Duy trì vàcủng cố vững chắc kết quả phổ cập trung học cơ sở, hoàn thành phổ cập trung họcphổ thông trước năm 2020; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 40% vào năm 2015,trong đó đào tạo nghề lên 33%; đến năm 2020 tỷ lệ tương ứng là 50% và 44%;

- Hoàn thiện mạnglưới y tế từ tỉnh đến thôn, bản, phấn đấu đến năm 2015 có 100% xã đạt chuẩn quốcgia về y tế và có 8 bác sĩ, 25 giường bệnh/1 vạn dân; đến năm 2020 phấn đấu có10 bác sĩ và 28 giường bệnh/1 vạn dân. Giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinhdưỡng xuống dưới 17% vào năm 2015 và dưới 15% vào năm 2020;

- Đến năm 2015phấn đấu đạt 95% dân số thành thị, 90% dân số nông thôn sử dụng nước sạch, hợpvệ sinh và đến năm 2020 các chỉ tiêu trên đạt tương ứng là 100% và 95%.

c) Về bảo vệ môitrường:

- Nâng tỷ lệ chephủ rừng lên 48% vào năm 2015 và trên 50% vào năm 2020; tăng diện tích cây xanhở thành phố và các đô thị khác;

- Đến năm 2015có 100% đô thị, khu cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu dịch vụ du lịch được thugom, xử lý rác thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường; các cơ sở sảnxuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị thiết bị giảmô nhiễm; 100% chất thải công nghiệp nguy hại, chất thải y tế được xử lý. Đếnnăm 2020 phấn đấu thu gom, xử lý 100% rác thải sinh hoạt trước khi thải ra môitrường.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a